Kiwanis Nepal
Krishna Jyoti Shakya
Charter President

Krishna Jyoti Shakya

Krishna Jyoti Shakya
President

Krishna Jyoti Shakya

Members

 1. Krishna Jyoti Shakya - President
 2. Saraswati Shrestha - President Elect
 3. Rejina Shrestha - Secretary
 4. Sushila Shrestha - Assistant Secretary
 5. Shanti Karmacharya Shrestha - Treasurer
 6. Biju Bajracharya - Member
 7. Yuvraj Giri - Member
 8. Rajesh Das Himalaya - Member
 9. Munu Lama - Member
 10. Laxmi Mahat - Member
 11. Sher Bahadur Pariyar - Member
 12. Bharat Prasad Prasai - Member
 13. Ganesh Bahadur Rana - Member
 14. Kamal Shakya - Member
 15. Meen Jyoti Shakya - Member
 16. Megh Jyoti Shakya - Member